NejnovějšíVerze: 0.50a | Community: 0.51b
 Deutsch English Français Hebrew Chinese Traditional Spanish Italian Polish Lithuanian Estonian Danish Swedish Dutch (Netherlands) Portuguese (Brazil) Czech Portuguese - Portuga Russian Catalan Turkish Finnish Romanian Greek Serbian Chinese Simplified 
Get eMule at SourceForge.net. Fast, secure and Free Open Source software downloads

Rozšířené HelpNAV

TCP/IP připojení
o Maximálně nových připojení za 5 sekund
Toto je počet nových připojení eMule smí otevřít za 5 sekund. Výchozí hodnota je 20.

Důležité:
> Pohrávání si s tímto nastavením může způsobit modré obrazovky, zaseknuté routery nebo nemožnost surfovat po webu. Také up- a download může utrpět když budou tyto hodnoty nevyhovující.
> Můžete toto nastavení lehce zvednout pokud používáte eMule na rychlých přípojkách jako je Tx nebo LAN.

o Maximálně napůl otevřených připojení
Toto nastavení se stalo nutným kvůli omezování připojení ve Windows XP SP2. Tato úprava v XP povolí pouze 10 napůl otevřených připojení a pak začne další připojení umisťovat do fronty která jen velmi pomalu postupuje. Toto vede k vyčasování (timeout) a dalším nežádoucím efektům v eMule.
Pokud eMule běží na XP SP2, nenastavujte tuto hodnotu na více než 9. Přestože existují patche které mají tuto pevně danou hodnotu v XP zvednout, není doporučeno upravovat takto kritické části systému. Jediný efekt který toto nastavení má je, že eMule bude přijímat zdroje trochu pomaleji hned po spuštění. Toto odezní poté co jsou zdroje nalezeny.
V ostatních operačních systémech jako Windows 2000 nebo zastaralých Windows 95/ME nastavte tuto hodnotu na 50.

o Rychlé odmítnutí spojení
Rychlé odmítnutí spojení používá efektivnější metodu odmítnutí TCP spojení od zakázaných klientů a/nebo klientů jejichž IP adresa se nachází na IP-Filtru. Používá speciální funkci winsock nazvanou "podmínečné přijetí" která vede k menší režii (overhead) TCP v případě, že spojení TCP je odmítnuto.

o Interval obnovení připojení k serveru
Byly ohlášeny případy kdy eMule ztrácela připojení k serveru v pravidelných intervalech pokud byla za routerem nebo síťovou konfigurací používající NAT - Network Address Translation (Překlad síťových adres).
Routery často mívají časový limit (timeout) pro tyto připojení s NATem po kterém prohlásí spojení za mrtvé a zavřou ho. Pokud v této situaci eMule chce překontrolovat server, je vyžadováno zcela nové připojení protože to staré zavřel routr.
Pokud by k této situaci mělo docházet, vyhledejte v nastavení vašeho routeru položku "NAT Timeout" a zadejte lehce nižsí hodnotu do políčka "Interval obnovení připojení k serveru (Server Connection Refresh Interval)" v nastavení eMule. Hodnota 0 znamená, že to eMule vyřídí sama a většinou není důvod toto měnit!
Nezahrávejte si s tímto nastavením pokud nemáte router nebo jinak složitou síť. Toto může způsobit, že budete na serverech zakázáni (banned), pokud bude hodnota příliš nízká.

Používat kreditní systém (Odměňuje Uploadery)
Nejprve si prohlédněte kapitolu kreditní systém pro víc informací. Je silně doporučeno nechávat kreditní systém zapnutý protože to odrazuje pijavice (leecher) od zneužívání sítě.

Důvody pro toto nastavení jsou:
> Zveřejňovatelé se vypnutím této funkce mohou ujistit, že se žádný soubor nestane důležitějším než ten, který uveřejňují.
> Smíšená síť bude odolnější před nedokonalostmi jednoho systému.
> Zlepší se rovnováha mezi populárními a vzácnými soubory.


Přijímat odkazy eD2k pouze za běhu
Toto nastavení asociuje formát odkazu ed2k pouze když je eMule spuštěna. Když je eMule vypnuta asociace je smazána pro umožnění nerušeného běhu ostatních klientů ed2k.


Otevřít/zavřít porty interního firewallu WinXP při spuštění/ukončení eMule

eMule dokáže automaticky otevřít potřebné porty v interním firewallu Windows XP. Toto nastavení zvýší bezpečnost tím, že porty otevře pouze když je eMule spuštěná a opět je zavře po jejím ukončení. Toto nastavení je dostupné jen ve Windows XP a platí jen pro jeho vestavěný firewall, ne pro software třetích stran. Toto nastavení v posledních úpravách Win XP SP2 RC nefunguje správně.


Filtrovat IP serverů a klientů

Zdroje obsahující IP soukromých IP tříd A (10.0.0.0 - 10.255.255.255), B (172.16.0.0 - 172.31.255.255), C (192.168.0.0 - 192.168.255.255), local host (127.0.0.0 to 127.255.255.254) a všechny IP začínající nulou (0.x.x.x) nejsou v internetu platné. Takovéto zdroje přijaté z výměny zdrojů od klienta ke klientu nebo od serverů jsou zahazovány pokud je tento filtr aktivní.

Poznámka:
eMule běžící na místní síti (LAN) potřebuje toto nastavení vypnuté nebo nebude schopna najít žádné zdroje v této síti.


Zobrazovat více ovládacích prvků (pokročilé ovládání)

Toto nastavení aktivuje ještě více funkcí v eMule které pro její provoz většinou nejsou nezbytné.

o Zobrazovat Meta Data
Toto je příkaz v rolovací nabídce pravého kliknutí na download v okně přenosy. Zobrazuje dodatečné informace které mohly být pro tento soubor zadány, jako například ID3 tagy v MP3 atd...

o Vyřizování zdrojů (A4AF - Ask For Another File = (Požádán o jiný soubor))
Viz sekce vlastnosti eMule, téma Vylepšené řízení zdrojů (Advanced Source Handling) pro více podrobností této volby.

o Ukazovat nastavení online podpisu
Viz Nastavení -> Obecná


Zakázat A4AF kontroly pro šetření CPU
Toto vyřadí veškeré řízení zdrojů popsané v kapitole Vylepšené řízení zdrojů (Advanced Source Handling). Pouze pokud je download zrušen, potenciální A4AF zdroje jsou přiděleny jiným souborům na základě priorit.


Jméno hostitele (hostname) pro vlastní ed2k odkazy

V okně sdílených souborů mohou být vytvořeny ed2k odkazy s vaší IP adresou jako zdrojem. Zadání názvu hostitele do tohoto políčka umožní vytváření takovýchto odkazů s názvem hostitele (hostname) místo IP adresy. Výhoda je ta, že tyto odkazy budou stále platné i kdyby se vaše IP změnila.
Pro více informací o dynamických názvech hostitelů viz kapitola webové rozhraní.


Zakázat stahování z PeerCache Disable downloading from PeerCache

PeerCache je systém který bude uchovávat downloady kompletně anonymně na úrovni ISP. Toto sníží celkový provoz se kterým se ISP musí potýkat tak, že části downloadů bude uchovávat ve vlastním systému a tím bude poskytovat uživatelům lepší rychlosti stahování. Aby toto nastavení bylo efektivní, ISP musí podporovat PeerCache.


Vytvořit nové .part soubory jako rozptýlené (sparse) (Pouze NTFS)
Rozptýlené soubory jsou vlastnost diskového systému NTFS, a tedy dostupné pouze, pokud je disk naformátován tímto systémem.
Díky tomu že jednotlivé části nebo chunky jednoho souboru se mohou stahovat samostatně nezávisle na sobě, místo mezi nimi v konečném souboru na disku je vyplněno nulami. Normálně by tyto nuly zabíraly na disku stejně místa jako případná užitečná data. Aby se tomuto zabránilo NTFS podpora rozptýlených souborů tyto nuly neukládá, ale uchovává informaci o tom, jakým způsobem jednotlivé části nedokončeného souboru patří k sobě. Toto velmi zmenšuje potřebu volného místa, neboť na disk jsou ukládána jen užitečná data. Při dokončení souboru se NTFS postará o jeho správné složení z částí.


Kontrolovat místo na disku (minimálně volného místa [MB])

Velikos dočasných souborů eMule se zvyšuje dynamicky podle požadavků. Volba Kontrola místa na disku zajišťuje že současné downloady mohou být kompletně staženy. Downloady které jsou pro dostupné místo na disku příliš velké jsou zapauzovány aby mohly být dokončeny jiné soubory.
Pokud zadáte hodnotu do minimum volného místa, změní se chování eMule. Všechny soubory budou stahovány jen do té doby, než bude dosažen limit volného místa. Když se místo na disku uvolní zapauzované downloady se automaticky znovu rozjedou.

Bezpečné zapisování souborů .met / .dat
Na nových operačních systémech používajících systém souborů NTFS většínou není potřeba měnit toto nastavení. Pokud jsou downloady často ztráceny kvůli pádům nebo se eMule sama vypíná stojí za vyzkoušení bezpečná metoda.
V závislosti na použitém hardwaru, tato volba může znatelně zvýšit aktivitu disku nebo prodloužit vypínání eMule!

o Při vypínání
eMule přijme zvláštní zabezpečovací opatření aby bezchybně uložila soubory .met a .dat na disk při ukončení aplikace. Toto může prodloužit čas potřebný k vypnutí eMule.

o Vždy
Zabezpečovací opatření jsou zavedeny vždy při zápisu do těchto souborů.


Extrahovat meta data
Tato vlastnost kontroluje jak jsou meta data (bitový tok, rozlišení, kodek atd...) extrahována z nově dokončených/hashovaných souborů. Tato data jsou pak publikována na serverech nebo v síti kademlia. V nastavení vyhledávání může být specifikováno např. vyhledávání pouze MP3 s bitratem nejméně 128 kb/s.

o Nikdy
Meta data nejsou nikdy extrahována

o ID3 Knihovna
ID3 Knihovna, dll knihovna třetí strany, se používá k extrahování metadat. Toto funguje jen pro .mp1, .mp2, .mp3 a .mpa soubory. Pro její použití binární soubory pro windows této knihovny musí být staženy a přidány do instalační složky eMule.


Ukládat logy na disk

Výstup dvou oken log na obrazovce servery může být ukládán na disk zapnutím související volby. Do instalační složky eMule bude pak ukládán soubor eMule.log nebo eMule_Debug.log.


Mnohomluvnost
(dodatečná zpětná vazba programu)
Pokud je mnohomluvnost zapnuta, na obrazovce servery je zobrazeno dodatečné okno Debug. Informace tam zobrazované jsou užitečné pouze pro vývoj aplikace. Aktivace této volby zvětší zátěž paměti a procesoru. Nedoporučuje se pro běžnou práci.
Volba úroveň logu ovládá které zprávy budou zobrazeny. Level 5 znamená že budou zobrazeny úplně všechny zprávy zatímco level 1 zobrazí jen ty nejdůležitější. Pro zjištění významu jednotlivých zpráv nahlédněte do zdrojového kódu eMuly ;)


Citlivá rychlost uploadu (USS)
USS je funkce monitorující doby odezvy (ping) připojení a automaticky nastavující upload eMuly na základě těchto odezv. To zajišťuje, že připojení se nikdy nezahltí a že bude možno surfovat nebo hrát online hry. Je doporučeno ponechat si původní nastavení.

o Automaticky najít nejlepší limit uploadu
Aktivuje USS

o Nejnižšší povolená rychlost uploadu
Toto je minimální rychlost uploadu kterou musí USS udržovat. Doporučeno je alespoň 50% vaší přenosové kapacity.

o Tolerance odezvy (ping)(% nejnižšší odezvy)
Počáteční průměrný ping je určen pro připojení když eMule startuje. USS nedovolí odezvě převýšit počáteční rychlost a zadanou hodnotu. např. pro počáteční ping 50ms a 800% ping tolerance bude výsledek maximální udržovaný ping 400ms.

o Ping Tolerance (ms)
Míso vypočítávání maximální povolené odezvy na základě hodnoty v % je možno také zadat hodnotu v milisekundách. Viz další nastavení.

o Metoda ping tolerance
Volí upřednostňovanou metodu pro určení maximální povolené doby odezvy. Buďto údaj v milisekundách nebo v procentech.

o Pomalost zrychlování/zpomalování přenosu.
Tato dvě nastavení určují jak rychle je limit uploadu nastavován aby zůstal v mezích tolerance pingu. Nastavení nesprávných hodnot způsobí zhroucení připojení. Ponechte počáteční hodnoty!

o Průměrný maximální počet pingů
Nastavuje počet pingů potřebných pro výpočet průměrné doby odezvy.


Velikost bufferu souborů

Některé systémy se mohou "zakoktávat" když eMule vyprazdňuje svoje buffery. Snížení velikosti bufferů v tomto případě může pomoci ale zase způsobí větší provoz na disku díky tomu že data na něj budou zapisována častěji. Nastavení příliš malého bufferu může velmi negativně ovlivnit práci eMule.
Zvýšení velikosti bufferu zmenší aktivitu disku za cenu rizika větší ztráty dat pokud se vyskytnou problémy.


Velikost fronty

Pro správnou funkci kreditního systému je velikost fronty velice důležitá. Pokud má klient plnou frontu další klient s vysokoým množstvím kreditů nebude moci vstoupit do fronty aby své kredity využil. Takže čím větší fronta je, tím lépe a hladčeji bude systém kreditů fungovat. Klienti s mnona kredity také mnohem rychleji postupují frontou. Mimoto doba čekání není ovlivněna ztrátou připojení nebo změnou IP adresy. Čas do nového připojení by neměl přesáhnout jednu hodinu, jinak budou pozice ve frontách ztraceny.

Důležité:
Delší fronta se neprojeví větší režií (overhead) pro řízení této fronty. Ani počet připojení ani režije připojení se při zvětšení fronty nezvedne. Velká fronta může používat více paměti.

Platí pro verzi: .46a +
Poslední aktualizace: 2005-06-05 by Monk
Last Update: 06.08.2006 16:27
Obecné Informace
Nastavení
 
  Plánovač
Obecné
Bezpečnost
Proxy
preferences.ini
Servery
Webové rozhraní
Soubory
Rozšířené
Rozšířené
Zobrazení
Složky
Připojení
Upozornění
Novinky
FAQ
Servery
Porty, firewally a router
  Průvodce pro začátečníky


Privacy Policy